Zyýanly programma üpjünçiliginiň öňüni almak 5 minutda - Semalt adaty ulanyjylara käbir syrlary paýlaşýar

Kompýuterler kiberhüjümler ýaly köp zyýanly programma üpjünçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolup biler. Mysal üçin, kompýuteriň brauzeri wirus ýokaşmasyny alyp biler, bu ýerde kredit kartoçkasy ýaly möhüm müşderi maglumatlary ýitip biler.

Semalt Müşderi Üstünligi” Dolandyryjysy Aleksandr Peresunko, täjirçilik web sahypalaryny işleýän adamlar üçin saýtyň, şeýle hem müşderileriniň howpsuzlygynyň, Troýa garşy programma üpjünçiliginiň netijeliligine baglydygyny aýdýar. Beýleki ýagdaýlarda kompýuterdäki wiruslary tapmak we ýok etmek kyn. Zyýanly programma üpjünçiligi, dürli içaly programma üpjünçiligini we täsiri kiberhowpsuzlyk ýagdaýyna zyýan berýän köp skripti öz içine alýar.

Kiberhowpsuzlygyň ähmiýeti

Hakerler we erbet niýetli beýleki adamlar köp sebäplere görä kompýutere ýa-da tora hüjüm edip bilerler. Ulgamy döwmek üçin köp sanly gurallary bolan bu adamlary saklamazlyk üçin içaly programma üpjünçiligi çäreleri bolmaly. Mysal üçin, hakerler kompaniýanyň maglumatlaryny almak we müşderiniň kredit kartoçkasy maglumatlaryna girmek üçin web sahypasyny döwüp bilerler. Beýleki ýagdaýlarda, bu adamlar adalatsyz iş platformasyny hödürlemek we SEO tagallalaryňyzy peseltmek üçin bäsdeş bilen ylalaşyp bilerler. Ygtybarly göz aýlamak tejribesi üçin Troýanlardan uzak durmak möhümdir.

Zyýanly programma üpjünçiligini tapmak

Käwagt, täze doglan çaganyň zyýanly programma üpjünçiligini ýüze çykarmagy we ýok etmegi kyn bolup biler. Zyýanly programma üpjünçiligini tapmak gönümel mesele bolup biler. Mysal üçin, kompýuteriň ekranynda peýda bolan pop-uplary basmakdan gaça duruň. Hakeriň zyýanly programma üpjünçiligi bolup biler. Şeýle hem, näbelli ulanyjy programma üpjünçiligini kompýuteriňizde aýyrmak hökmandyr. Käbir programmalarda kompýuter ulgamynyň howpsuzlygyna zyýan berip biljek wiruslar bolup biler

Kompýuteriňiz haýallaşýan bolsa, fonda işleýän zyýanly programma üpjünçiligi bolup biler. Bu programmalar ulgamyň hüjümlere meýilleşdirilmegine täsir edýän meseleler haýyşlary bilen prosessory ýükleýär. Beýleki ýagdaýlarda, tutuş ulgamyň haýal işlemegine sebäp bolýan köp RAM bar. Operasiýa ulgamyňyzyň meseleler dolandyryjysynda esasanam wiruslara meňzeýän käbir amallary ýatyryp bilersiňiz. Linux ýaly ulgamlardaky adamlar üçin ösen meseläni öldüriji programmany goşmak zerur bolup biler.

Troýanlardan nädip saklanmaly

Zyýanly programma üpjünçiligini saklamak iň aňsat işleriň biri bolup biler. Mysal üçin, adamlar wirusa garşy programma üpjünçiligini gurup bilerler. Antispyware programma üpjünçiliginiň täzelenendigine göz ýetiriň. Beýleki ýagdaýlarda, ynamdar satyjydan antiwirus almak möhümdir. Käwagt hakerler kompýutere girmek we brauzer parollary we gutapjyklar ýaly köp sanly maglumatlary ogurlamak üçin spam programma üpjünçiligini tapyp bilerler.

Spam hatlaryndan daşda durmak möhümdir. Spam habarlarynda ulanyjy kompýuterine wirus ýokaşdyryp biljek zyýanly baglanyşyklar bolup biler. Beýleki ýagdaýlarda, spamy öz içine alýan e-poçta goşundylarynda zyýanly programma üpjünçiligi bolup biler. Outlook-daky islendik goşmaçany ýa-da surat deslapky synyny basmakdan gaça duruň. Beýleki ýagdaýlarda, hyzmatlaryna ýazylmak üçin düwmä basmak bilen sizi aldap bilerler. Abunalykdan çykmagyňyzy haýyş edýäris, sebäbi bu diňe e-poçta salgyňyzyň dogrudygyny tassyklaýar. Geljekdäki hüjümlerde we häzirki wirus hüjüminde gowşaklygy artdyryp biler.

mass gmail